Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
PAH Design

Thông số kỹ thuật máy phát điện Cummins

Email In PDF.

BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION 

 

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 55KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C70D5S - 70KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 70KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C80D5 - 80 KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 80KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C100D5S - 100KVA/ 110KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 100KVA/ 110KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C125D5 - 125KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 125KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C200D5S - 200KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 200KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C225D5 - 225KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 225KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C250D5S - 250KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 250KVA


BẢNG THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
 

MPĐ CUMMINS POWER GENERATION

MODEL C330D5 - 330KVA

I/ Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện Cummins 330KVA